Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stardom Company s.r.o.

Společnost Stardom Company s.r.o., IČ: 017 23 502, se sídlem U Vrby 2673/20, 785 01 Šternberk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74146 (dále jako „STARDOM“ nebo „Zhotovitel“) vydává tímto v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jako „smlouva“) mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále také jako „smluvní strany“).

 

  • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel nebo veřejnoprávní instituce, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

    

  • Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V případě, že si smluvní strany sjednají odchylná ujednání ve smlouvě, mají tato odchylná ustanovení přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

    

  • Zhotovitel se zavazuje, že seznámí Objednatele se všeobecnými obchodními podmínkami. Objednatel uzavřením smlouvy se Zhotovitelem potvrzuje, že se seznámil se zněním všeobecných obchodních podmínek, přijímá je v plném rozsahu a stávají se pro něj závazné.

    

  • Zhotovitel je oprávněn znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovení nejsou nikterak dotčena práva a povinnosti, která vznikla po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

    

  • Smlouvou se rozumí smlouva o dílo. Předmětem smlouvy se tak rozumí závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.

    

  • Veškeré smluvní pokuty, které jsou sjednané v těchto VOP, se neuplatní, v případě že objednatel je spotřebitelem.

    

2. Uzavření smlouvy

   1. Zhotovitel prohlašuje, že je provozovatelem webových stránek http://www.stageandtech.com (dále jako „webové stránky“), na kterých nabízí svoje produkty. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré vystavené produkty na webových stránkách, vč. uvedených informací, jsou výhradně informativního charakteru a nejde tak automaticky o nabídku Zhotovitele na uzavření smlouvy se Objednatelem. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se zde neužije.

     

   2. Není-li Objednatel spotřebitelem, smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem je uzavřena na základě písemné akceptace zhotovitelem dle písemné objednávky Objednatele.

   3. Smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem je uzavřena také tehdy, když dojde k uzavření smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem je dále uzavřena, akceptuje-li Objednatel písemně nabídku Zhotovitele učiněnou v písemné formě. Za písemnou formu je považována i komunikace prostřednictvím elektronické pošty, popř. jiného telekomunikačního prostředku umožňujícího zachytit projev vůle v psané podobě.

     

   4. Zhotovitel není povinen akceptovat objednávku Objednatele. Není-li písemná objednávka Objednatele písemně akceptována Zhotovitelem ve lhůtě 14 dní od doručení objednávky, návrh na uzavření smlouvy zaniká. Totéž platí v opačném případě, kdy písemná nabídka Zhotovitele není písemně akceptována Objednatelem ve lhůtě 14 dní od doručení nabídky.

     

   5. Dojde-li k uzavření smlouvy některým z postupů uvedených v čl. 2.2. – 2.3. VOP, nelze již následně objednávku Objednatelem zrušit, popř. nelze již následně potvrzení nabídky Zhotovitele Objednatelem zrušit. Objednávka, popř. potvrzení nabídky je odvolatelné do doby přijetí příslušného úkonu Zhotovitelem. Tím není dotčena možnost pozdějšího odvolání objednávky, popř. potvrzení nabídky, pokud se na tom strany písemně dohodnou.

     

   6. Není-li objednatel spotřebitelem, smluvní strany sjednávají, že v případě zrušení objednávky je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli poplatek za zpracování ve výši 15 % celkové ceny díla.

     

   7. Zhotovitel má právo požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky v případě, že vzniknou pochybnosti o obsahu objednávky Objednatele, anebo je třeba vyřešit některé části objednávky (specifikace díla apod.).

     

   8. Zhotovitel má dále právo odmítnout přijetí objednávky, pokud Objednatel v minulosti alespoň jednou neodebral Zhotovitelem řádně připravené zboží, anebo opakovaně bez uvedení důvodu dodané zboží vrátil.

     

   9. V případě, že při procesu uzavírání smlouvy došlo k využití prostředků komunikace na dálku, objednatel si veškeré náklady spojené s užitím prostředků komunikace na dálku hradí sám, přičemž tyto náklady se nikterak neliší od základní sazby.

     

3. Cena, způsob placení

   1. Součástí konkrétní smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem je cena za sjednaný předmět smlouvy. Cena je mezi smluvními stranami sjednána tehdy, je-li Objednatelem písemně akceptována nabídka Zhotovitele obsahující cenu díla, popř. způsob jejího určení.

     

   2. Veškeré ceny uvedené Zhotovitelem jsou ceny pevné, konečné a bez daně z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty. K celkové ceně díla bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši.

     

   3. Není-li v konkrétní smlouvě mezi smluvními stranami uvedeno jinak, je cena za dílo splatná ve lhůtě uvedené ve faktuře, kterou se Zhotovitel zavazuje vystavit a zaslat ji objednateli. Podmínkou pro vystavení a zaslání faktury je předání díla Objednatelovi na základě předávacího protokolu. Tímto ustanovením není dotčeno právo Zhotovitele na uhrazení zálohy Objednatelem.

   4. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednatelovi složení zálohy na provedení sjednaného díla. V případě, že si smluvní strany sjednají placení ceny prostřednictvím zálohy, vystaví Zhotovitel zálohovou fakturu, kterou zašle Objednatelovi a tento je povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené.

     

   5. Není-li v konkrétní smlouvě mezi smluvními stranami uvedeno jinak, může Objednatel uhradit sjednanou cenu bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele č. ú. 6183272339/0800 vedeného u Česká Spořitelna a.s., pod variabilním číslem odpovídajícím číslu faktury.

     

   6. V případě hrazení sjednané ceny se částka považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky na účet Zhotovitele.

     

4. Termín dodání, způsob dodání, převzetí díla.

   1. Součástí konkrétní smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem též termín zhotovení díla. Změnu v konkrétní smlouvě dohodnutého termínu zhotovení díla je nutné písemně sjednat, a to formou dodatku ke smlouvě o dílo.

     

   2. Je-li mezi stranami sjednána dodání a montáž díla, zavazuje se Zhotovitel dílo ve sjednaném termínu vedle zhotovení také k provedení montáže. Objednatel je povinen zajistit místo, kde má být dílo namontováno, popř. zhotoveno, tak, aby dílo mohlo být bez obtíží namontováno, popř. zhotoveno. Kupující je současně povinen upozornit Zhotovitele na všechna rizika spojená s montáží a zhotovením díla v daném místě. Není-li místo montáže, popř. zhotovení díla způsobilé k montáži (zhotovení), prodlužuje se termín zhotovení díla o počet dní, po které nelze dílo namontovat (zhotovit).

     

   3. Není-li mezi stranami v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, náklady na dopravu spojené se zhotovením a montáží díla hradí Objednatel.

     

   4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré montážní a instalační práce budou provedeny v souladu s obecnými bezpečnostními požadavky a požadavky na kvalitu platnými pro dané místo montáže (zhotovení).

     

   5. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu Zhotovitel přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Nedohodnou-li se strany jinak, nebude lhůta delší než 30 dní. O dobu, po kterou Objednatel poskytoval součinnost Zhotoviteli, se prodlužuje sjednaný termín dodání díla. Termín dodání díla se prodlužuje také o dobu, kdy nemohl Zhotovitel dílo zhotovit z důvodu vyšší moci. Termín dodání díla se dále prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl zhotovit dílo z důvodů na straně Objednatele. Provedením díla se rozumí i jeho montáž.

     

   6. Smluvní strany sjednávají, že dílo bude předáno na základě písemného předávacího protokolu. Předávací protokol bude obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, označení smlouvy, specifikaci díla, zápis o případných vadách či nedodělcích díla, termín do něhož budou případné vady odstraněny, datum předání, podpisy smluvních stran, popř. osob oprávněných k učinění příslušného úkonu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení předávacího protokolu.

     

   7. Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, vykazuje-li dílo nepodstatné vady či nedodělky, které nebrání užití díla dle jeho účelu. V případě uvedeném dle předchozí věty se strany zavazují písemně sjednat způsob a dobu k odstranění vad či nedodělku dle předchozí věty.

   8. Objednatel je povinen převzít zboží v dohodnutém termínu. Jestliže Objednatel nepřevezme zboží včas, má se za to, že k předání zboží došlo v době, kdy Zhotovitel umožnil Objednatelovi nakládat se zbožím a Objednatel porušil smlouvu tím, že zboží v dohodnutém termínu nepřevzal. Nepřevzal-li Objednatel zboží včas je v prodlení a je povinen Zhotoviteli uhradit náklady na uskladnění zboží za dobu prodlení a náklady spojené se zpětnou přepravou k Zhotoviteli. Objednatel je v případě prodlení s převzetím zboží povinen uhradit Zhotoviteli 500,-Kč za každý den prodlení jako poplatek za uskladnění, ale pouze v případě, když objednatel není spotřebitelem. Tím není dotčen případný nárok Zhotovitele na náhradu škody vzniklou prodlením Objednatele s převzetím zboží.

     

   9. Nepřevezme-li Objednatel zboží do 14 dní od termínu dodání zboží, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě je Zhotovitel oprávněn se zbožím libovolně disponovat. Tím není dotčena povinnost Objednatele uhradit cenu zboží včetně nákladů spojených s uskladněním, s prodlením s převzetím či s demontáží včetně nákladů spojených se zpětnou dopravou díla.

     

5. Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na díle

   1. Zhotovitel je vlastníkem díla až do úplného zaplacení ceny Objednatelem. Po tuto dobu není Objednatel oprávněn dílo převést na třetí osobu, přenechat je k užívání jiné osobě či jinak dílo zatížit. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatelem okamžikem předání díla na základě předávacího protokolu.

     

6. Odstoupení od smlouvy

   1. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případech stanovených v konkrétní smlouvě, v těchto VOP, popř. v případech, kdy to výslovně připouští zákon.

     

   2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

     

    1. neuhradí-li Objednatel cenu díla ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní od data splatnosti uvedené na faktuře, to platí i v případě zálohové faktury,

      

    2. nepřevezme-li Objednatel dílo ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní od termínu převzetí díla,

      

    3. je-li s Objednatelem vedeno či zahájeno insolvenčním řízení, exekuční řízení či řízení týkající se daňových nedoplatků,

      

    4. uvede-li Objednatel záměrně nepravdivé údaje při sjednávání smlouvy,

      

    5. neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli se zhotovením (montáží) díla,

      

    6. neumožní-li Objednatel Zhotoviteli dílo zhotovit či namontovat z důvodu nezajištění připravenosti místa, kde má být dílo zhotoveno (namontováno), a to ani v Zhotovitelem poskytnuté dodatečné lhůtě, které nebude kratší jako 7 pracovních dní a nebude delší jako 15 pracovních dní, není-li mezi stranami v konkrétní smlouvě sjednáno jinak,

      

    7. je-li dílo, popř. část díla zhotovováno prostřednictvím subzhotovitele, pokud tento není schopen zhotovovat dílo v důsledku výskytu vyšší moci, popř. v důsledku neodstranitelných technických problémů, které Zhotovitel ani subzhotovitel nezavinili.

   3. Objednatel není oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

     

    1. nezhotoví-li Zhotovitel dílo v dohodnutém termínu, a to ani v dodatečné určené lhůtě, kterou je k naplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy Objednatel povinen udělit. Délka lhůty se řídí ustanovením,

      

    2. v případě, když to stanoví zákon ve smyslu občanského zákoníku.

      

   4. Odstoupení od smlouvy je platné, je-li učiněno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

     

   5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, zaniká závazek mezi stranami od počátku, a tedy Objednatel má právo na vrácení ceny díla jako celku a Zhotovitel má právo na vrácení poskytnutého plnění. Lhůty pro navrácení či zaplacení seřídí dle dohody stran. Pokud se strany nedohodnou, ve lhůtě 14 dní.

     

   6. Pokud je objednatel spotřebitelem, má právo v případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem od smlouvy, vrátí mu zhotovitel, bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy) všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (vyjma případů, kdy má objednatel právo na dodání ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zhotovitel vrátí objednateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím objednatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

     

7. Odpovědnost za vady, reklamace

   1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 občanského zákoníku. Je-li objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, uplatní se na smlouvu o dílo a vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem rovněž příslušná ustanovení občanského zákoníku vztahující se na spotřebitele. Zhotovitel Objednateli odpovídá, že dílo při předání nemá vady, tedy že bylo provedeno a předáno Objednateli v souladu se smlouvou. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost Zhotovitele z vadného plnění.

     

   2. Objednatel je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

     

   3. Objednatel nemá právo z vadného plnění, způsobila-li vadu vnější událost, sám objednatel nebo třetí osoba odlišná od zhotovitele.

     

   4. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže dílo vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

     

   5. Objednatel uplatňuje vady u zhotovitele. V případě oprávněných uplatnění vad má objednatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Toto právo musí objednatel uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

     

   6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje vyřídit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění s výjimkou vad, jejichž povaha a rozsah si vyžadují delší termín pro obstarání materiálu.

   7. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vady budou řešeny nejprve opravou díla, přičemž nebude-li možné opravu provést, Zhotovitel určí jiný způsob vyřízení reklamace. Po provedení opravy je Objednatel povinen potvrdit převzetí opraveného díla. Převzetím se považují práva objednatele z odpovědnosti za vady díla za uspokojená.

     

   8. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do prostor, ve kterých se vyskytuje dílo, které má vady, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad.

     

8. Ochrana osobních údajů

   1. Ochrana osobních údajů podléhá Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). Zhotovitel při plnění smlouvy může přicházet do styku s osobními údaji ve smyslu nařízení a při plnění svých povinností ze smlouvy je vůči objednateli v pozici zpracovatele osobních údajů.

     

   2. Objednatel uzavřením smlouvy uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním osobních údajů, které Zhotovitel na základě kvalifikovaného souhlasu zpracovává za účelem vyhotovení objednávek.

     

   3. Osobními údaji objednatele se rozumí především:

     

    1. v případě Objednatele jakožto spotřebitele jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo,

      

    2. v případě Objednatele, který není spotřebitelem, pak název, IČO, adresa sídla, e- mailová adresa, pokud obsahuje jméno, telefonní číslo.

      

   4. Za podmínek stanovených v nařízení má Objednatel právo požadovat od Zhotovitele přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů Zhotovitele, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů Zhotovitelem, a dále právo na přenositelnost osobních údajů Objednatele.

     

   5. Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany dodávajícího splnit.

     

   6. Objednatel má právo na odstranění osobních údajů. Objednatel tuto skutečnost oznámí elektronickou poštou na email Zhotovitele.

     

9. Způsob řešení sporů, volba práva

   1. Vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle konkrétní smlouvy, popř. dle VOP se řídí českým právem.

     

   2. Smluvní strany berou na vědomí, že všechny případné spory mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyplývající z konkrétní smlouvy, popř. ze všeobecných obchodních podmínek, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

10. Sankce

   1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo sjednanou dle konkrétní smlouvy, popř. dle VOP, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý den prodlení s placením. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti Objednatele uhradit sjednanou cenu. Předchozí věta se neuplatní, je-li objednatel spotřebitelem.

     

11. Závěrečná ustanovení

  1. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož úmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

    

  2. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023. Tyto všeobecné obchodní podmínky ruší předchozí všeobecné obchodní podmínky. Zhotovitel prohlašuje a Objednatel s tím souhlasí, že VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách Zhotovitele v den odeslání objednávky Objednatelem Zhotoviteli.

    

  3. Každá změna všeobecných obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu. Závaznost změn všeobecných obchodních podmínek pro Objednatele, kteří již uzavřel konkrétní smlouvu se Zhotovitelem je podmíněna písemným souhlasem Objednatele se změnou obchodních podmínek.

 

V Brně dne 1. 1. 2023 Stardom Company s.r.o. Zhotovitel

Martin Libenský, jednatel společnosti